Adres: 30-513 Kraków, ul. Smolki

Rejestracja telefoniczna pon-pt 10-17

Telefon: 532 816 111

Sklep kosmetyczno-upominkowy, gabinet biorezonansu
Beata Tłustowska

Regulamin sklepu internetowego

 1. §1 Postanowienia wstępne

  • Sklep internetowy Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu, dostępny pod adresem internetowym www.herbamedika.pl oraz siedzibą ul. Smolki 7/16, 30-513 Kraków, prowadzony jest przez Beatę Tłustowską prowadzącego działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetycznoupominkowy i gabinet biorezoansu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679 276 44 94, REGON 362416154

  • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  • Adres Sprzedawcy: ul. Smolki 7/16, 30-513 Kraków

  • Adres e­mail Sprzedawcy: beatatlustowska@gmail.com

  • Numer telefonu Sprzedawcy: 532 816 111

  • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 26 1140 2004 0000 3802 7626 5979

  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

 2. §2 Definicje

  • Konsument ­ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  • Sprzedawca ­ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679 276 44 94, REGON 362416154

  • Klient ­ każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

  • Przedsiębiorca ­ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

  • Sklep ­ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.herbamedika.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienie

  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu, ul. Smolki 7/16 ,30-513 Kraków, NIP 679 276 44 94 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

  • Umowa zawarta na odległość ­ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

  • Regulamin ­niniejszy regulamin Sklepu

  • Zamówienie ­oświadczenie woli Klienta składane za pomocą:

   • formularza kontaktowego, rejestracyjnego,
   • e-mail
   • telefonicznie

   i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

  • Formularz rejestracji ­ formularz rejestracyjny, który znajduje się w zakładce REJESTRACJA na stronie głównej herbamedika.pl, umożliwiający złożenie zamówienia

  • Formularz kontaktowy ­ formularz dostępny na stronie herbamedika.pl, umożliwiający złożenia zamówienia

  • Produkt ­ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

  • Umowa Sprzedaży ­ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też stosowanie do cech Produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 3. §3 Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

    1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

    2. Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

    3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail)

   3. włączona obsługa plików cookies

   4. zainstalowany program FlashPlayer

  2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

  3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni

  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu herbamedika.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

  5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

 4. §4 Informacje ogólne

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod herbamedika.pl

  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

  • Przeglądanie asortymentu Sklepu jest ogólnodostępne. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po przez formularz kontaktowy, formularza rejestracyjnego który znajduje się w zakładce REJESTRACJA na stronie głównej herbamedika.pl, poprzez e-maila lub telefonicznie zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia

  • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

  • Sprzedawca nie wystawia faktur (nie jest płatnikiem Vat)

  • Do zakupionego towaru Sprzedawca dołącza dowód zakupu (nie paragon)

  • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

  • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

 5. §5 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach

  • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

  • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

  • Beata Tłustowska prowadząca działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetycznoupominkowy i gabinet biorezonansu ul. Smolki 7/16,30-513 Kraków, NIP 679 276 44 94 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

   • opuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Beatę Tłustowską prowadząca działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu ul. Smolki 7/16,30-513 Kraków, NIP 679 276 44 94 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Beatę Tłustowską prowadząca działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetycznoupominkowy i gabinet biorezonansu ul. Smolki 7/16,30-513 Kraków, NIP 679 276 44 94

  • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Beaty Tłustowskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu ul. Krakowska 5,31-062 Kraków, NIP 679 276 44 94

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa wiadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Beaty Tłustowskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako firma Herbamedika. Sklep kosmetycznoupominkowy i gabinet biorezonansu ul. Smolki 7/16,30-513 Kraków, NIP 679 276 44 94

   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 6. §6 Zasady składania Zamówienia

  • Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną przez e-maila, za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego który znajduje się w zakładce REJESTRACJA na stronie głównej herbamedika.pl przez24h na dobę. Zamówienie złożone przez Klienta oznacza złożoną ofertę zawarcia umowy kupna

  • Warunkiem niezbędnym aby zamówienie zostało zrealizowane jest podanie przez Kupującego w e-mailu lub formularzy kontaktowym, formularzu rejestracyjnym numeru telefonu pod którym Kupujący będzie dostępny, adresu e-mailowego oraz wszystkich niezbędnych danych wysyłkowych. Po złożonym zamówieniu osoba obsługująca sklep internetowy może dokonać ich weryfikacji drogą telefoniczną i/lub poprzez e-maila. Jeżeli przy złożonym zamówieniu nie będzie odpowiednich danych to takie zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane. Po otrzymaniu oferty kupna Klient otrzymuje informację o takim fakcie przez e-maila

  • Klient może zmienić ofertę kupna lub z niej zrezygnować do momentu aż obsługa sklepu internetowego Herbamedika nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w celach realizacji. Klient może to zrobić wysyłając e-maila na adres beatatlustowska@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego, który znajduje się w zakładce REJESTRACJA na stronie głównej herbamedika.pl

  • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   • przedmiotu zamówienia

   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

   • wybranej metody płatności

   • wybranego sposobu dostawy

   • czasu dostawy

  • Wraz z potwierdzeniem zamówienia wysłanego do Klienta e-mailem zostanie dołączona kwota jaką Klient powinien zapłacić wraz z kontem na które powinny zostać przelane pieniądze. Cena jaka przyjdzie do zapłaty nie będzie różniła się od ceny podanej w sklepie internetowym

  • Klient składając zamówienie w e-mailu lub formularzu kontaktowym podaje KODY, które widnieją przy każdym produkcie lub przepisuje nazwę produktu

  • Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca zamówienie w określonym terminie

  • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

  • Klient może wybrać jeden ze sposobów dostarczenia zamówienia, które zostały opisane w §7

  • Ceny wszystkich przedmiotów w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i są podane w złotówkach. Do cen przedmiotów nie są wliczane koszty przesyłki. Koszty przesyłki są doliczane jako oddzielna pozycja na dowodzie kupna-sprzedaży. Informację o cenach przesyłki Kupujący otrzymuje przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Znajduje się ona na końcu Regulaminu Sklepu Internetowego

  • Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu; Beata Tłustowska nie wystawia faktur.

  • Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu; Beata Tłustowska zobowiązuje się do dostarczania towaru wolnego od jakichkolwiek wad

 7. §7 Dostawa

  • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

  • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia

  • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu herbamedika.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

  • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia dokonania transakcji

  • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

   • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

   • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

   • Przesyłka InPost

   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Smolki 7/16, 30-513 Kraków

  • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   • Płatność przy odbiorze

   • Płatność za pobraniem

   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

  • Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane na terenie Polski zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych (przesyłki priorytetowe) oraz w terminie 3 – 5 dni roboczych (przesyłki ekonomiczne) licząc od daty wysłania przesyłki

  • W przypadku przekroczenia terminów w doręczeniach przesyłek, o których mowa w pkt. 7 obsługa sklepu internetowego prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną (na e-maila beatatlustowska@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie głównej herbamedika.pl w zakładce REJESTRACJA). Klient proszony jest, aby w treści wiadomości podał numer swojego zamówienia i swoje dane teleadresowe do szybkiego kontaktu (e-mail i numer telefonu).

  • Sklep internetowy – Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub niepełnych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na błędny adres wysłanego towaru ponosi Klient. Koszty związane z wysyłką ponownie na poprawiony adres ponosi również Klient

  • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu

 8. §8 Wykonanie umowy sprzedaży

  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego lub e-maila w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu

  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

  • Wraz z potwierdzeniem zamówienia wysłanego do Klienta e-mailem zostanie dołączona kwota jaką Klient powinien zapłacić wraz z numerem konta na które powinny zostać przelane pieniądze. Cena jaka przyjdzie do zapłaty nie będzie różniła się od ceny podanej w sklepie internetowym

  • W przypadku wyboru przez Klienta:

   • płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane

   • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

   • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru

  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia

  • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin

  • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia

  • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem ­ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta

  • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin

  • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem ­ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

  • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

  • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

  • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

 9. §9 Prawo odstąpienia od umowy

  • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny

  • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi

  • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części

  • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu

  • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty; drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e­mail Sprzedawcy; przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe

  • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e­mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

  • Skutki odstąpienia od Umowy:

   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą

   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami

   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

   • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni

   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą

   • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

  • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie

  • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

   • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

   • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 10. §10 Reklamacja i gwarancja

  • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

  • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad

  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi

  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru

  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

  • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu

  • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie

  • Podmiot prowadzący sklep internetowy nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej

  • Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

  • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego

  • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Smolki 7/16, 30-513 Kraków NIP 679 276 44 94, mailowo pod adres beatatlustowska@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego

  • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

  • Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 11. §11 Towar niezgodny z umową

  • Gdy Klient stwierdzi, że przysłany towar jest niezgodny z umową to w terminie do 2 lat począwszy od daty jego otrzymania ma prawo skorzystać z uprawnień, które opisane są w Ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany termin obowiązuje od nowa towar wymieniony na nowo jako niezgodny z umową

  • Do towaru odesłanego należy dołączyć pismo z opisaną niezgodnością, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu faktycznego i zgodnego z umową oraz potwierdzenie zapłaty przez Klienta za towar. Sklep nie odbierze przesyłki wysłanej za pobraniem

  • W przypadku uznania niezgodności towaru z umową sklep Herbamedika zwróci koszty przesyłki za wysłany towar przez Klienta. Nastąpi to w terminie do 14 dni licząc od dnia uznania niezgodności towaru z umową

  • Sklep Herbamedika wysyła na własny koszt naprawiony lub wymieniony towar, jeżeli towar zostanie uznany jako niezgodny z umową

  • Klient na zawiadomienie o niezgodności danego towaru z umową ma 2 miesiące. Jeżeli do tego momentu nie zawiadomi sklepu Herbamedika to traci prawo do gwarancji producenta. Do zachowania tego prawa wystarczy wysłać na adres sklepu zawiadomienie o niezgodności towaru z umową przed upływem czasu

 12. §12 Braki w przesyłce, opóźnienia w dostawie oraz uszkodzenia

  • Gdy doręczona przesyłka będzie widocznie zgnieciona, uszkodzona, będzie miała zamoczone opakowanie, zerwane zabezpieczenia, sklep Herbamedika prosi o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie takiej przesyłki. Jako przyczynę nieprzyjęcia takiej przesyłki podaje się rodzaj jaki był widoczny

  • Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie sklepu Herbamedika na adres: beatatlustowska@gmail.com

  • Jeżeli przesyłka nie była naruszona a jej zawartość jest nie w komplecie lub dotarła uszkodzona Klient proszony jest o niezwłocznym poinformowaniu o tym fakcie sklep Herbamedika na adres: beatatlustowska@gmail.com

  • W przypadku kiedy przesyłka przez Pocztę Polską znacznie się opóźnia Klient proszony jest o poinformowanie o tym fakcie sklepu Herbamedika. Sklep Herbamedika dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić zaistniałą sytuację

  • W przypadku gdy przesyłka za pobraniem zaginie Sprzedawca- sklep Herbamedika zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie którą zaginiona paczka została wysłana do Klienta (Poczta Polska, paczkomaty In Post) oraz postara się powtórnie zrealizować zamówienie. Klient zostanie na bieżąco informowany o przebiegu reklamacji oraz o powtórnym wysłaniu przesyłki z wcześniej zamówionym towarem

  • W przypadku gdy zaginie przesyłka opłacona Sprzedawca-Sklep Herbamedika po otrzymaniu od Klienta wiadomości zobowiązany jest złożyć reklamację w firmie w której zaginęła wysłana paczka z towarem (Poczta Polska, paczkomaty In Post). Po złożonej reklamacji sprzedawca ma obowiązek kontaktu z klientem w celu uzgodnienia z nim dalszych czynności: sprzedawca wysyła powtórnie zamówiony towar do Klienta, zwraca Klientowi równowartość towaru lub Klient oczekuje na wyniki reklamacji. Gdy Klient wybierze opcję zwrotu równowartości za towar zobowiązany jest odesłać całą przesyłkę w przypadku jej doręczenia

 13. §13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

 14. §14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

  • Sklep internetowy Herbamedika informuje wszystkich Klientów, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ich dane osobowe które składają przechowywane są w bazie danych sklepu internetowego Herbamedika. Administratorem danych jest firma Herbamedika. Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu; Herbamedika-Beata Tłustowska, Kraków 30-513, ul. Smolki 7/16.Dane osobowe Klientów zbierane są tylko i wyłącznie dla potrzeb realizacji zamawianego towaru i wypełnieniu ankiety dla sklepu internetowego Herbamedika.

  • Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby firmy

  • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę to również w celach marketingowych

  • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  • Firma Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu; Herbamedika –Beata Tłustowska nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku udostepnienia przez Klienta osobom trzecim loginu i hasła do swojego e-maila umożliwiającego zamówienie towaru w sklepie internetowym Herbamedika

  • Firma Sklep kosmetyczno-upominkowy i gabinet biorezonansu; Herbamedika –Beata Tłustowska zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania ich, bez zgody Klienta osobom trzecim

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

  • Klient który dokonuje zakupu w sklepie internetowym Herbamedika zobowiązany jest do wypełnienia bezpłatnej ankiety a następnie odesłania jej na adres: beatatlustowska@gmail.com

 15. §15 Postanowienia końcowe

  • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim

  • Sklep internetowy Herbamedika dołoży wszelkich starań aby wszystkie sytuacje sporne i nieprawidłowości były rozwiązywane polubownie i oczywiście zawsze na korzyść Klienta. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego

  • Zdjęcia i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu stanowią własność firmy Sklep kosmetycznoupominkowy i gabinet biorezonansu; Herbamedika –Beata Tłustowska i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby i/lub formy bez zgody Sprzedawcy

  • Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016 r. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Regulaminu sklepu internetowego herbamedika.pl

  • Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia takie obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia oferty zakupu

  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych

  • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z beatatlustowska@gmail.com

Zobacz także: